Alfaro-Velcamp, Theresa, Sonoma State University, Estados Unidos